Τεχνικός Έλεγχος

Τεχνικός Έλεγχος

▸ Αρχικός τεχνικός έλεγχος

Μετά τον αρχικό έλεγχο όλα τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης καθώς και τα φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους, πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε δύο (2) χρόνια με περιθώριο (20) μέρες πριν και μια (1) εβδομάδα μετά. Μετά τον αρχικό έλεγχο όλα τα μοτοποδήλατα και οι μοτοσικλέτες πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε δύο (2) χρόνια με περιθώριο (20) μέρες πριν και μια (1) εβδομάδα μετά. Μετά τον αρχικό έλεγχο όλα τα βαρέα οχήματα με μικτό βάρος άνω των 3,5Τ πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε έναν (1) χρόνο με περιθώριο (20) μέρες πριν και μια (1) εβδομάδα μετά.

▸ Περιοδικός τεχνικός έλεγχος

Μετά τον αρχικό έλεγχο όλα τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης καθώς και τα φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους, πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε δύο (2) χρόνια με περιθώριο (20) μέρες πριν και μια (1) εβδομάδα μετά. Μετά τον αρχικό έλεγχο όλα τα μοτοποδήλατα και οι μοτοσικλέτες πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε δύο (2) χρόνια με περιθώριο (20) μέρες πριν και μια (1) εβδομάδα μετά. Μετά τον αρχικό έλεγχο όλα τα βαρέα οχήματα με μικτό βάρος άνω των 3,5Τ πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε έναν (1) χρόνο με περιθώριο (20) μέρες πριν και μια (1) εβδομάδα μετά.

▸ Απαραίτητα δικαιολογητικά

▸  Την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. 
▸  Το δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (εάν το όχημα έχει επανελεγχθεί). 
▸  Την ταυτότητα του προσκομίζοντας το όχημα για έλεγχο ή διαβατήριο ή δίπλωμα Οδήγησης. 
▸  Βεβαίωση ταχογράφου (για βαρέα οχήματα). 
▸  Βεβαίωση περιορισμού ταχύτητας (για βαρέα οχήματα).

▸ Αποτελέσματα ελέγχου

▸  Από τον Τεχνικό Έλεγχο του Οχήματος μπορεί να προκύψουν: 
▸  Δευτερεύουσες Ελλείψεις: το όχημα εφοδιάζεται κανονικά με το ειδικό σήμα καταλληλότητας (ΕΣΤΕ) και ο ιδιοκτήτης οφείλει να αποκαταστήσει τις ελλείψεις χωρίς την υποχρέωση διενέργειας επανελέγχου. 
▸  Σοβαρές Ελλείψεις: το όχημα δεν εφοδιάζεται με το ειδικό σήμα καταλληλότητας (ΕΣΤΕ) και ο ιδιοκτήτης οφείλει να προσκομίσει το όχημα για επανέλεγχο εντός της προθεσμίας των 30 ημερών εφόσον έχει αποκαταστήσει τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν. 
▸  Επικίνδυνες ελλείψεις: το όχημα χαρακτηρίζεται ως ακινητοποιημένο και οι υπεύθυνοι του ΙΚΤΕΟ ενημερώνουν για τις ελλείψεις αυτές τις αρμόδιες αρχές (Διεύθυνση μεταφορών, οικείο τμήμα τροχαίας). Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση των ελλείψεων για επανέλεγχο του οχήματος.